Informacje o projekcie

DDD.6509.00151.2022.05

,,Innowacyjna technologia produkcji kukurydzy na ziarno”

„Innovative technology for the production of corn for grain”

Podmiot doradczy:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Łódź Agricultural Advisory Centre in Bratoszewice
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
42 719 89 28

Jednostki naukowo-badawcze:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Warsaw University of Life Sciences

Rolnicy:

Marcin Chajdas

ul. Kościelnicka 138, 99-210 Uniejów

13 listopada 2023 roku – 31 grudnia 2024 roku

1 637 742,93 PLN koszty całkowite

1 450 043,27 PLN koszty kwalifikowane

1 206 437 PLN dotacja, w tym:

767 655,86 PLN PLN środki EFFROW

438 781,14 PLN krajowe środki publiczne

1 637 742,93 PLN

Kraj:

Polska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

2014PL06RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3):

PL715 – Skierniewicki

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3):

PL911 Miasto Warszawa

PL712 Łódzki

Opracowanie i wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji kukurydzy na ziarno ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia doglebowego i aplikacji dolistnej krzemu.Zwiększenie produkcji ziarna kukurydzy w gospodarstwie przy pełnym i ograniczonym o połowę nawożeniu NPK. Obecnie kukurydza na ziarno w gospodarstwie uprawiana jest na powierzchni 30 ha, a średnie plony wynoszą 7 t/ha. Wprowadzenie badanej technologii nawożenia i aplikacji dolistnej krzemu przyczyni się przy pełnym nawożeniu NPK do wzrostu plonu ziarna (o wilgotności 14%) o 0,3 t/ha, to daje to dodatkowe 9 t ziarna. Natomiast w skali kraju przyrost zbiorów wyniósłby 450 tys. ton (przy areale 1,5 mln ha). Oczekiwane jest także uzyskanie wzrostu plonów ziarna w wysokości 0,5 t/ha przy obniżonej o połowę dawce NPK. Wiąże się to z możliwością ograniczenia nawożenia NPK o połowę poprzez wprowadzenie nawozu doglebowego SiGS i dolistnego Barrier Si-Ca. Cele szczegółowe to: poprawa jakości ziarna (mniejsza zawartość mitotoksyn, większa gęstość); wzrost biomasy roślin (świeżej i suchej masy); poprawa właściwości gleby; poprawa parametrów fizjologicznych roślin (wskaźnik LAI, absorpcji PAR, wskaźnika NDVI); ograniczenie porażenia roślin przez choroby i żerowanie szkodników.

Development and implementation of improved technology for the production of corn for grain, with particular emphasis on soil fertilization and foliar application of silicon. Increasing corn grain production on the farm with full and half-limited NPK fertilization. Currently, corn for grain is grown on the farm on an area of ​​30 ha, and the average yield is 7 t/ha. The introduction of the tested fertilization technology and foliar application of silicon will contribute to an increase in grain yield (with 14% moisture content) by 0.3 t/ha with full NPK fertilization, i.e. an additional 9 t of grain. However, on a national scale, the increase in harvest would amount to 450,000. tons (with an area of ​​1.5 million ha). It is also expected to achieve an increase in grain yields of 0.5 t/ha with the NPK dose reduced by half. This involves the possibility of reducing NPK fertilization by half by introducing SiGS soil fertilizer and Barrier Si-Ca foliar fertilizer. The specific goals are: improvement of grain quality (lower mitotoxin content, higher density); increase in plant biomass (fresh and dry mass); improving soil properties; improvement of physiological parameters of plants (LAI index, PAR absorption index, NDVI index); limiting plant infection by diseases and pests.

W gospodarstwie zostanie zastosowany nawóz zawierający krzem produkowany w Norwegii oraz nawóz dolistny Barrier Si-Ca W celu uzyskania wiarygodnych i przydatnych dla praktyki rolniczej niezbędne jest przeprowadzenie badań na polach wielkoobszarowych. Wymaga to zakupu nowoczesnego i wydajnego sprzętu przez rolnika. Nie można wykonywać badań zużytymi maszynami, zabronione jest mieszanie przebadanych nasion z innymi, ponieważ nie wiadomo jak zareaguje nawóz jeszcze do tej pory niestosowany. Przygotowanie stanowiska pod kukurydzę na ziarno. Pobranie wiosną próbek gleby przed założeniem doświadczenia. Uprawa przedsiewna i siew kukurydzy. Stosowanie dolistne nawozu Barrier Si-Ca. Pomiar parametrów fizjologicznych: wskaźnika NDVI, LAI, SPAD i absorpcji PAR. Ocena porażenia roślin przez choroby i szkodniki w końcowym etapie wegetacji. Pomiary podczas zbioru: obsada roślin, plon ogólny świeżej i suchej masy, wilgotność ziarna, plon ziarna (14% H20), liczba kolb na roślinie, liczba ziarniaków w kolbie, plon ziarna z kolby (14%H2O). Plon ziarna oceniony zostanie poprzez pobranie prób roślin w określonych częściach pola. Przygotowanie kalkulacji opłacalności produkcji przy różnych wariantach nawożenia i aplikacji dolistnej krzemu.

The farm will use a fertilizer containing silicon produced in Norway and Barrier Si-Ca foliar fertilizer. In order to obtain reliable and useful for agricultural practice, it is necessary to carry out research in large-scale fields. This requires the farmer to purchase modern and efficient equipment. Tests cannot be performed with used machines, and it is forbidden to mix tested seeds with others, because it is not known how a fertilizer that has not been used before will react. Preparing the site for corn for grain. Taking soil samples in spring before setting up the experiment. Pre-sowing cultivation and sowing of corn. Foliar application of Barrier Si-Ca fertilizer. Measurement of physiological parameters: NDVI, LAI, SPAD and PAR absorption. Assessment of plant infection by diseases and pests in the final stage of vegetation. Measurements during harvest: plant density, total yield of fresh and dry matter, grain moisture, grain yield (14% H20), number of cobs per plant, number of grains per cob, grain yield per cob (14% H2O). Grain yield will be assessed by sampling plants in specific parts of the field.
Preparation of production profitability calculations with various fertilization options and foliar application of silicon

Zastosowanie w praktyce opracowanej innowacynej technologii produkcji kukurydzy na ziarno zapewnia stabilizację produkcji ziarna kukurydzy wykorzystywanego zarówno w celach spożywczych, jak też i na paszę. Po pozytywnym zweryfikowaniu technologii w praktyce można będzie ją zastosować także w innym kierunku produkcji kukurydzy – na zielonkę do produkcji kiszonki lub do produkcji biogazu.

The practical application of the developed innovative technology for the production of corn for grain ensures stabilization of the production of corn grain used both for food and feed purposes. After the technology is positively verified in practice, it can also be used in other directions of corn production – for green fodder, silage production or biogas production.

W badaniach coraz więcej uwagi poświęca się krzemowi (Si).To pierwiastek korzystny, który nie jest zaliczany ani do makro-, ani do mikroelementów. Jego stosowanie, zarówno doglebowo, jak i dolistne ogranicza wpływ szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzane w wielu krajach w bardzo różnych uprawach. Zaproponowany do zastosowania nawóz doglebowy SiGS pochodzący z Norwegii nie jest obecnie wprowadzony na rynek. W 2021 r. pierwsze badania w Polsce z jego stosowaniem w uprawie buraka cukrowego przeprowadził Artyszak (Artyszak i Hansen 2022). Uzyskane wyniki były bardzo interesujące. W 2022 r. doświadczenie to jest rozbudowane i kontynuowane.

Research is paying more and more attention to silicon (Si). It is a beneficial element that is neither macro- nor micro-element. Its use, both in the soil and in leaves, reduces the impact of harmful biotic and abiotic factors. This is confirmed by the results of research carried out in many countries in very different crops. The proposed SiGS soil fertilizer from Norway is not currently on the market. In 2021, the first research in Poland on its use in sugar beet cultivation was conducted by Artyszak (Artyszak and Hansen 2022). The results obtained were very interesting. In 2022, this experience is expanded and continued.

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kukurydzy wykorzystującej nawożenie doglebowe krzemem i aplikację dolistną tym pierwiastkiem powinno przyczynić się do ograniczenia nawożenia NPK, poprawy kondycji i zdrowotności roślin, a w efekcie wzrostu plonu i jakości ziarna kukurydzy. Zastosowane w technologii produkty (nawóz doglebowy SIGS oraz nawóz dolsitny Barrier Si-Ca) są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

The development of an innovative corn production technology using soil fertilization with silicon and foliar application of this element should contribute to reducing NPK fertilization, improving the condition and health of plants and, as a result, increasing the yield and quality of corn grain. The products used in the technology (SIGS soil fertilizer and Barrier Si-Ca soil fertilizer) are safe for the natural environment.\

Zastosowanie w praktyce technologii produkcji kukurydzy na ziarno zapewni stabilizację produkcji ziarna kukurydzy wykorzystywanego zarówno w celach spożywczych, jak też i na paszę. Zastosowana technologię można będzie można zastosować także w kierunku produkcji kukurydzy – na zielonkę do produkcji kiszonki lub do produkcji biogazu.
Nawożenie doglebowe i aplikacja dolistna krzemu zwiększają odporność roślin na czynniki abiotycze, w tym suszę, oraz zmniejszają uszkodzenia powodowane przez szkodniki, których rozwojowi sprzyja ocieplanie klimatu. Przez zastosowanie nawozu krzemowego doglebowo, który jest niedostępny w UE, samodzielnie lub w kombinacji z aplikacją dolistną tego pierwiastka uzyska się poprawę kondycji roślin, większą odporność na niesprzyjające warunki środowiska, choroby i szkodniki a w efekcie na wielkość i jakość plonu ziarna kukurydzy w warunkach pełnego i o połowę ograniczonego nawożenia NPK. Zastosowane w technologii produkty są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

The practical application of corn production technology for grain will ensure stabilization of the production of corn grain used both for food and feed purposes. The technology used can also be used to produce corn – for green fodder, silage production or biogas production. Soil fertilization and foliar application of silicon increase the resistance of plants to abiotic factors, including drought, and reduce damage caused by pests whose development is favored by climate warming. By applying silicon fertilizer to the soil, which is unavailable in the EU, alone or in combination with foliar application of this element, the condition of plants will improve, they will be more resistant to unfavorable environmental conditions, diseases and pests and, as a result, the amount and quality of corn grain yield in conditions of full and half of the limited NPK fertilization. The products used in the technology are safe for the natural environment.

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej „Rozporządzenie”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
  2. z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
  3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych, wskazany w pkt 2;
  4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 13 w zw. z art .6 ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) w zw. z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399 oraz z 2021 r. poz. 2130),  tj. realizacji obowiązku Beneficjenta wynikającego z § 16 ust. 1 pkt 8 tego rozporządzenia;
  5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  6. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres przechowywania danych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych będzie przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
  7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
  8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. podanie danych osobowych w Informacji na temat realizowanej operacji wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa.